Ones to Watch: Pinwu

Gu Chair by Pinwu.

Gu Chair by Pinwu.

Gu Chair by Pinwu.

Piao Chair by Pinwu.

Piao Chair by Pinwu.

Porcelain Table by Pinwu.

Xuan Lamp by Pinwu.

Yi Lamp by Pinwu.

Trees of Music by Cehn Haoru.

Twisted Bamboo by Nicole Goymann.

Chaos by Zhang Xiaochuan.

Xi by Ma Liangxu.

Ren by Wang Shenghai.

Air Chair by Pinwu.

Cocoon by Chen Harou.

Bamboo Leaves by Pinwu.

Hangzhou Stool by Chen Min.

Cloud by Zhang Junjie.

Dragonfly by Pinwu.

Sheng by Ding Ning & Xu Yanhui.

Pian by Pinwu.

Chan Bamboo Panel by Pinwu.

Share
Tweet
Email
Pin